Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Quảng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

        Từ tháng 3 năm 2020, Phòng GD&ĐT Thông Nông sáp nhập vào Phòng GD&ĐT Hà Quảng, lấy tên là Phòng GD&ĐT Hà Quảng. Hiện nay phòng có 04 lãnh đạo (01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng) và 13 chuyên viên. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên toàn huyện là 1.394 người.

        Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT huyện Hà Quảng đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Tính đến năm 2020, toàn huyện có 22 trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 1, phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ 3, duy trì phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ đạt mức độ 1.

        Hy vọng trong thời gian tới, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp các ngành và Phòng GD&ĐT thì ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa./.