Phòng GD&ĐT Hà Quảng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
          Phòng GD&ĐT Hà Quảng nằm trên địa bàn Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Từ tháng 3 năm 2020, Phòng sáp nhập với Phòng GD&ĐT Thông Nông, tên gọi vẫn giữ nguyên là Phòng GD&ĐT Hà Quảng. Hiện nay, Phòng có 04 lãnh đạo (01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng) và 14 chuyên viên. Quản lý 1394 viên chức ngành giáo dục của huyện.